Αρμόδιοι φορείς

Οι κύριες αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ ως προς την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών είναι οι ακόλουθες:

Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, απαιτείται να δώσουν την έγκριση/σύμφωνη γνώμη τους οι ακόλουθοι φορείς:

Στον Πίνακα «Αρμόδιοι φορείς ανά τομέα αδειοδότησης» παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί τομείς αδειοδότησης και οι αρμόδιοι φορείς.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (N. 4635/2019), απαιτείται, κατά σειρά:

  • η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ που πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών
  • η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), και
  • η πραγματοποίηση αυτοψίας από ελεγκτή δόμησης  μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας  και η σύνταξη πορίσματος ελέγχου αναφορικά με την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.

Για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ όλες οι απαραίτητες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε διάστημα 3 μηνών, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το σύστημα για την έγκριση/απόρριψη της αίτησης. Στην περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ, η εταιρία υποβάλλει πρώτα σε εκείνους τις επιμέρους αιτήσεις/μελέτες σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια, ενημερώνει σχετικά το ΣΗΛΥΑ. H EETT εκδίδει την άδεια κατασκευής κεραίας, υπό την προϋπόθεση νόμιμης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην κατασκευή κεραίας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης της κατασκευής κεραίας και χορήγησης εγκρίσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης για την πλειονότητα των περιπτώσεων τροποποίησης, με την υποβολή σχετικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, γνωμάτευση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών απαιτείται η έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσω του e-Άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και οι προηγούμενες εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου, από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας, μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών στοιχείων.

Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας και, στη συνέχεια, συντάσσεται πόρισμα ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4495/2017, το οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες.