Αρμόδιοι φορείς

Οι κύριες αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ ως προς την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών είναι οι ακόλουθες:

Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, απαιτείται να δώσουν την έγκριση/σύμφωνη γνώμη τους οι ακόλουθοι φορείς:

Στον Πίνακα «Αρμόδιοι φορείς ανά τομέα αδειοδότησης» παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί τομείς αδειοδότησης και οι αρμόδιοι φορείς.

Η διαδικασία αδειοδότησης που ισχύει σήμερα (Ν.4070/2012) είναι η ακόλουθη:

 • Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης, υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.
 • Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε διάστημα 4 μηνών, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το σύστημα για την έγκριση/απόρριψη της αίτησης. Στην περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ, η εταιρία υποβάλλει πρώτα σε εκείνους τις επιμέρους αιτήσεις/μελέτες σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια, ενημερώνει σχετικά το ΣΗΛΥΑ.
 • Η ΕΕΤΤ, εκδίδει:
  • Είτε άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
  • Είτε πιστοποιητικό πληρότητας, εφόσον η ίδια έχει χορηγήσει δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων, η ΕΕΑΕ και η ΥΠΑ έχουν δώσει τη σύμφωνη γνώμη τους (αναφορικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την ασφάλεια της αεροπλοΐας) και επίσης κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει εκφράσει αρνητική γνώμη εντός του διαστήματος των 4 μηνών.
   Το πιστοποιητικό πληρότητας καταργείται μόλις εκδοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, το πιστοποιητικό ανακαλείται.
 • Η εταιρία μετά την έκδοση της άδειας/του πιστοποιητικού μπορεί να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία την κατασκευή κεραίας.

Αναφορικά με τις νομίμως λειτουργούσες κατασκευές, η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπό προϋποθέσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ακολουθείται το προγενέστερο του Ν.4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο.