Συχνές ερωτήσεις

Από την Ενημερωτική Πύλη μπορείτε να ενημερωθείτε εάν οι κατασκευές κεραιών που σας ενδιαφέρουν είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Ειδικότερα, από την κεντρική σελίδα της Ενημερωτικής Πύλης ή την ενότητα «Αναζήτηση» μπορείτε να επιλέξετε δύο τρόπους αναζήτησης κατασκευών κεραιών:

 • Σε συγκεκριμένο Δήμο, διεύθυνση ή αριθμό θέσης.
 • Σε μια γεωγραφική περιοχή μέσω χάρτη. Η συγκεκριμένη αναζήτηση προτείνεται κυρίως στις περιπτώσεις που είτε ενδιαφέρεστε για τις κατασκευές που υπάρχουν σε μια ευρύτερη περιοχή, είτε δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση μιας κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιούνται τα δύο είδη αναζήτησης διαφοροποιούνται ως προς τα εξής:

Για την αναζήτηση, εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας και τα αποτελέσματα προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής. Προηγουμένως μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες αναζήτησης.

Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα, διερευνήστε στην ενότητα «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», εάν η συγκεκριμένη κατασκευή εξαιρείται αδειοδότησης. (βλ. και Ερ. 10)

Μέσω της Ενημερωτικής Πύλης μπορείτε να ενημερωθείτε:

 • Για το αδειοδοτικό καθεστώς μιας συγκεκριμένης κεραίας ή των κεραιών στα όρια ενός Δήμου, και κυρίως για:
  • Την άδεια που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή παλαιότερα από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων.
  • Την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής.
  • Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια ή υποβλήθηκε δήλωση εγκατάστασης.

 • Για γενικότερα θέματα όπως:
  • Τις κατηγορίες κεραιών για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας και εκείνες που, ενώ εξαιρούνται αδειοδότησης, πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ.
  • Τις κατασκευές κεραιών που υπάρχουν σε μια γεωγραφική περιοχή.
  • Τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, μέσω της Ενημερωτικής Πύλης μπορείτε να αναζητήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο Δήμο ή Περιφερειακή Ενότητα τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΤ άδεια κατασκευής κεραίας ή έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.

Επιπλέον, για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Στην Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνονται:

 • Oι κατασκευές κεραιών για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, όπως οι κατασκευές κεραιών λήψης σήματος τηλεοπτικών εκπομπών, ειδικών ραδιοδικτύων (υπό προϋποθέσεις), καθώς και εκείνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων.
 • Κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση, μετά από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΕΤΤ.

Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν.4635/2019, σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο 21) για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας απαιτείται, κατά σειρά:

 • η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ που πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών,
 • η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), και
 • η πραγματοποίηση αυτοψίας από ελεγκτή δόμησης  μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας  και η σύνταξη πορίσματος ελέγχου αναφορικά με την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.

Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ρυθμίζεται κυρίως με τον Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 174610/01-09-2014.

Η ΚΥΑ 53571/3839/2000, σε συνδυασμό με τον Ν.4635/2019, καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά (Ν.4635/2019).

Σε διάστημα 3 μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν το ΣΗΛΥΑ για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4635/2019, για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτείται:

 1. Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανάλογα με το μέγεθος του έργου.
 3. Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 4. Χορήγηση από την ΕΕΤΤ δικαιωμάτων χρήσης για τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
 5. Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Η ΕΕΤΤ, εκδίδει άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η εταιρία, μετά την έκδοση της άδειας και πριν την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες). Μετά την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμησης  που συντάσσει πόρισμα ελέγχου αναφορικά με την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.

Στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 περιλαμβάνονται προβλέψεις για την καταγραφή και ένταξη στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του (30-10-2019) κατασκευών κεραιών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του, δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής κεραίας και εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4635/2019. Επιπλέον, και ειδικά για την περίπτωση κατασκευών κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, ισχύουν τα εξής:

 • Αν η κατασκευή κεραίας είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019 κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας, ο κάτοχός της υποχρεούται εντός προθεσμίας 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019: (α) να καταβάλει πρόστιμο 1000 ευρώ στην ΕΕΤΤ, (β) να υποβάλλει, κατά περίπτωση, αίτηση ή δήλωση τροποποίησης της κατασκευής κεραίας, (γ) να διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ και (δ) να καταβάλλει στην ΕΕΑΕ εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης 250 ευρώ για τη διενέργεια ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
 • Αν η κατασκευή κεραίας είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019 χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας, αλλά είχε υποβληθεί σχετική αίτηση στην ΕΕΤΤ που περιελάμβανε τουλάχιστον έγκριση της ΥΠΑ, μελέτη ραδιοεκπομπών προς την ΕΕΑΕ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχός της υποχρεούται εντός προθεσμίας 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019: (α) να καταβάλει πρόστιμο 4000 ευρώ στην ΕΕΤΤ, (β) να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, (γ) να διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ ή/ και έγκριση της ΥΠΑ εφόσον απαιτείται και (δ) να καταβάλλει στην ΕΕΑΕ εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 500 ευρώ για τη διενέργεια ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες τετράμηνες προθεσμίες παρατάθηκαν κατά τρεις μήνες (παρ. 10, άρθρ. 84 του ν. 4674/2020). Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας που υπάγονται στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019, να συμπληρώνονται ή/και να υποβάλλονται εκ νέου διορθωμένες με κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό μέχρι τις 31-3-2022 (παρ. 8, άρθρ. 34 του ν. 4635/2019, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 114 του ν. 4790/2021, παρ. 2 του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης 25/20212 (ΦΕΒ Β 4503)). Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα, αιτήσεις αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 και έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) έως τις 30-4-2022, να συμπληρώνονται περαιτέρω έως τις 31-3-2023, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η.5.2022 (παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4918/2022, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 5005/2022). Για τις κατασκευές κεραιών των ανωτέρω περιπτώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την ΕΕΤΤ ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς και του ν. 4635/2019. Οι κατασκευές κεραιών που δεν θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΤΤ μέχρι τις 30-6-2023 θα πρέπει να απομακρυνθούν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής των υφιστάμενων κατασκευών κεραιών οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνταν να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4635/2019.

Για ορισμένες κατηγορίες κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται άδεια, αλλά μόνο υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ. Επιπλέον, υπάρχουν κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση στην ΕΕΤΤ και δεν καταχωρούνται στο μητρώο της. Συνήθεις κατασκευές αυτής της κατηγορίας είναι(άρθρο 29 ν. 4635/2019 και ΚΥΑ οικ.14104ΕΞ2022/12-4-2022):

 • Κεραίες μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό (κεραίες λήψης επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης).
 • Κατασκευές κεραιών ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοερασιτεχνών (υπό προϋποθέσεις).
 • Κατασκευές κεραιών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων, πρεσβειών.
 • Κατασκευές κεραιών πολύ μικρής ισχύος εκπομπής (eirp<1W) με συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά καθώς και ορισμένες κατασκευές κεραιών τερματικού εξοπλισμού.

Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτείται να δώσουν τη έγκριση/σύμφωνη γνώμη τους οι ακόλουθοι φορείς:

 • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφορικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
 • Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σχετικά με την τήρηση των ορίων έκθεσης σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
 • Ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠEN), η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση ή η ΕΕΤΤ ως αδειοδοτούσα αρχή για τις κατασκευές κεραιών.
 • Οι οικείες εφορίες αρχαιοτήτων, κατά περίπτωση.

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

 • Χορηγεί άδεια κατασκευής κεραίας για τις κατασκευές κεραιών που χρήζουν αδειοδότησης.
 • Χορηγεί τις άδειες τύπου για τις τυποποιημένες κατασκευές κεραιών (ΤΚΚ).
 • Υποδέχεται τις δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος.
 • Διαχειρίζεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) που έχει αναπτύξει για την υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας.
 • Διαχειρίζεται ερωτήματα/καταγγελίες και διενεργεί ελέγχους αναφορικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
 • Στις περιπτώσεις παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, διενεργεί ακροάσεις και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) είναι η διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία υλοποιείται η διαδικασία χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών. Επιτρέπει στις εταιρίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και στις αρμόδιες υπηρεσίες να τις εξετάζουν μέσω διαδικτυακής πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης και παράλληλα, εισάγονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το ΣΗΛΥΑ αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ και περιλαμβάνει τα στοιχεία του προγενέστερου ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και πρόσθετες λειτουργίες.

Σε περίπτωση που από την αναζήτηση στην Ενημερωτική Πύλη δεν προκύψουν αποτελέσματα και η κατασκευή κεραίας δεν ανήκει στην κατηγορία «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

Στη συνέχεια, η ΕΕΤΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της καταγγελίας. (Βλ. Ερ. 1 και 11.)

Καταρχάς, διενεργείται αυτοψία και αν επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας χωρίς να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια κατασκευής κεραίας, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική τεχνική έκθεση, η ΕΕΤΤ επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον κάτοχο κατασκευής που:

 • είτε δεν διαθέτει άδεια κατασκευής κεραίας,
 • είτε διαθέτει άδεια κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί βάσει ψευδών/ανακριβών/παραποιημένων στοιχείων.
Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του Δημοσίου. Η απόφαση επιβολής ποινής κοινοποιείται στην αρμόδια:
 • Εισαγγελία, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, για να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
 • Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία διατάσσει την κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής κεραίας. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να διατάξει και αυτεπάγγελτα την κατεδάφιση παράνομων κεραιών ή κεραιών που δεν λειτουργούν.

Εάν είναι σε ισχύ δικαστική απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή για αναστολή της άδειας λειτουργίας, η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας δεν πρέπει να λειτουργεί. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και εάν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, καλεί τις εταιρίες σε ακρόαση.

Η πλειονότητα των κατασκευών κεραιών ανήκει στην κατηγορία «Β» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά έργα με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (N.4014/2011). Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρίες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο (κομβικοί σταθμοί, σταθμοί με συνοδά έργα οδοποιίας) απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υπάρχουν 3 κατηγορίες έργων (Α1, Α2 και Β), ανάλογα με τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον. Ο αρμόδιος φορέας και ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει το έργο.

Στην κατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην κατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τα έργα κατηγορίας Α1 και Α2 απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον κάτοχο του έργου και η έγκρισή της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντίστοιχα. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Tα έργα κατηγορίας Β υπάγονται αυτοδικαίως σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, κατόπιν σχετικής δήλωσης του φορέα του έργου στην αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας.

Tα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 για τα «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν.4635/2019.

Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών υποβάλλουν μελέτη για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιοσυστημάτων τους στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ΕΕΑΕ εξετάζει τη μελέτη και χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα τα θεσπισμένα από τη νομοθεσία όρια είναι χαμηλότερα κατά 30% από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC).

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Κοινοτική Σύσταση.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ειδικότερα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4, άρθρο 35, Ν.4635/2019), έχει την υποχρέωση να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια:

 • Αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως.
 • Κατόπιν αίτησης της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Σημειώνεται, ότι για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ. 8, άρθρο 35, Ν.4635/2019). Κατ’ εξαίρεση, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC).

Επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΚΥΑ 53571/3839/2000, Ν.4635/2019).

Η μελέτη ραδιοεκπομπών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση από άλλους σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.