Συχνές ερωτήσεις

Από την Ενημερωτική Πύλη μπορείτε να ενημερωθείτε εάν οι κατασκευές κεραιών που σας ενδιαφέρουν είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Ειδικότερα, από την κεντρική σελίδα της Ενημερωτικής Πύλης ή την ενότητα «Αναζήτηση» μπορείτε να επιλέξετε δύο τρόπους αναζήτησης κατασκευών κεραιών:

 • Σε συγκεκριμένο Δήμο, διεύθυνση ή αριθμό θέσης.
 • Σε μια γεωγραφική περιοχή μέσω χάρτη. Η συγκεκριμένη αναζήτηση προτείνεται κυρίως στις περιπτώσεις που είτε ενδιαφέρεστε για τις κατασκευές που υπάρχουν σε μια ευρύτερη περιοχή, είτε δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση μιας κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιούνται τα δύο είδη αναζήτησης διαφοροποιούνται ως προς τα εξής:

Για την αναζήτηση, εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας και τα αποτελέσματα προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής. Προηγουμένως μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες αναζήτησης.

Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα, διερευνήστε στην ενότητα «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», εάν η συγκεκριμένη κατασκευή εξαιρείται αδειοδότησης. (Βλ. και Ερ. 11)

Μέσω της Ενημερωτικής Πύλης μπορείτε να ενημερωθείτε:

 • Για το αδειοδοτικό καθεστώς μιας συγκεκριμένης κεραίας ή των κεραιών στα όρια ενός Δήμου, και κυρίως για:
  • Την άδεια/το πιστοποιητικό πληρότητας που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή παλαιότερα από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων.
  • Την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής.
  • Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια ή υποβλήθηκε δήλωση εγκατάστασης.

 • Για γενικότερα θέματα όπως:
  • Τις κατηγορίες κεραιών για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας και εκείνες που, ενώ εξαιρούνται αδειοδότησης, πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ.
  • Τις κατασκευές κεραιών που υπάρχουν σε μια γεωγραφική περιοχή.
  • Τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Στην Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνονται:

 • Oι κατασκευές κεραιών για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, όπως οι κατασκευές κεραιών λήψης σήματος τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοερασιτεχνών και ειδικών ραδιοδικτύων (υπό προϋποθέσεις), καθώς και εκείνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων. (Περισσότερες πληροφορίες)
 • Κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση, μετά από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΕΤΤ.

Οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι οι Ν.2801/2000, Ν.4070/2012 και Ν.4053/2012 (όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.4146/2013, Ν.4249/2014 και Ν.4313/2014).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν.2801/2000 (άρθρο 1), για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στην ξηρά απαιτείται άδεια. Σύμφωνα με τον Ν.4070/2012, η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, με εξαίρεση τις κεραίες που αφορούν τα πάρκα κεραιών.

Σημειώνεται ότι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν τις 7 Μαρτίου 2012 και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Ν.4053/2012, θεωρούνται προσωρινά ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ. Οι συγκεκριμένες άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΚΥΑ 53571/3839/2000, σε συνδυασμό με το Ν.4070/2012, καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΤΤ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά (Ν.4070/2012).

Σε διάστημα 4 μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν το ΣΗΛΥΑ για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Σύμφωνα με τον Ν.4070/2012, για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτείται:

 1. Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανάλογα με το μέγεθος του έργου.
 3. Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 4. Έγκριση από την Πολεοδομία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.
 5. Χορήγηση από την ΕΕΤΤ δικαιωμάτων χρήσης για τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
 6. Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Η ΕΕΤΤ, εκδίδει:

 • Είτε άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
 • Είτε πιστοποιητικό πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου, εφόσον έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, έχουν χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και επίσης, κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει εκφράσει αρνητική γνώμη εντός του διαστήματος των 4 μηνών.

Η εταιρία, μετά την έκδοση της άδειας/του πιστοποιητικού, μπορεί να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία την κατασκευή. Επίσης, οφείλει να κοινοποιήσει την άδεια/το πιστοποιητικό στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της θέσης εγκατάστασης και να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα, με την επωνυμία της και τον μοναδικό κωδικό αριθμό της άδειας/του πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι, κατασκευές που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν τις 7 Μαρτίου 2012 και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις θεωρούνται, σύμφωνα με τον Ν.4053/2012, ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ. Οι άδειες αυτές εκδίδονται σύμφωνα με το προγενέστερο του Ν.4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόκειται για τις κατασκευές κεραιών, που ήταν εγκατεστημένες στις 7 Μαρτίου 2012 χωρίς τις απαραίτητες άδειες, αλλά πληρούσαν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ν.4053/2012):

 • Είχε υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας στην ΕΕΤΤ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον αρμόδιο φορέα.
 • Είχε χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Οι συγκεκριμένες κατασκευές θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ (με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων).

Η αδειοδότηση των συγκεκριμένων κατασκευών γίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. Μετά τη χορήγηση της άδειας από την ΕΕΤΤ, η εταιρία πρέπει να λάβει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία έγκριση δομικών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης που ισχύει σήμερα (Ν.4070/2012). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να μην τροποποιείται ο ιστός και το συνολικό ύψος της κατασκευής και να έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την ΕΕΑΕ.

Για ορισμένες κατηγορίες κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται άδεια, αλλά μόνο υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ. Επιπλέον, υπάρχουν κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση στην ΕΕΤΤ και δεν καταχωρούνται στο μητρώο της.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πιστοποιητικό πληρότητας παρέχει το δικαίωμα εγκατάστασης κατασκευής κεραίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

Χορηγείται από την ΕΕΤΤ 4 μήνες μετά την κατάθεση αίτησης για χορήγηση/τροποποίηση άδειας κατασκευής κεραίας, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αναφορικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
 • Έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ.
 • Δεν έχει εκφράσει αρνητική γνώμη άλλος αρμόδιος φορέας.

Το πιστοποιητικό πληρότητας καταργείται όταν εκδοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, το πιστοποιητικό ανακαλείται.

Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτείται να δώσουν τη έγκριση/σύμφωνη γνώμη τους οι ακόλουθοι φορείς:

 • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφορικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
 • Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σχετικά με την τήρηση των ορίων έκθεσης σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
 • Ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου, είναι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ), η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση ή η ΕΕΤΤ ως αδειοδοτούσα αρχή για τις κατασκευές κεραιών.
 • Η οικεία πολεοδομική υπηρεσία για την τήρηση των πολεοδoμικών διατάξεων (για τις περιοχές της παραμεθορίου η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο ΥΠΑΠΕ).
 • Το αρμόδιο Δασαρχείο ή/και οικείες εφορίες αρχαιοτήτων, κατά περίπτωση.

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

 • Χορηγεί άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας για τις κατασκευές κεραιών που χρήζουν αδειοδότησης.
 • Υποδέχεται τις δηλώσεις εγκατάστασης για τις Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών (ΤΚΚ) και τις Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).
 • Χορηγεί τις άδειες τύπου για τις ΤΚΚ.
 • Υποδέχεται τις δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Διαχειρίζεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) που έχει αναπτύξει για την υλοποίηση της μονοαπευθυντικής διαδικασίας αδειοδότησης.
 • Διαχειρίζεται ερωτήματα/καταγγελίες και διενεργεί ελέγχους αναφορικά με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
 • Στις περιπτώσεις παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, διενεργεί ακροάσεις και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) είναι η διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. Επιτρέπει στις εταιρίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και στις αρμόδιες υπηρεσίες να τις εξετάζουν μέσω διαδικτυακής πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης και παράλληλα, εισάγονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το ΣΗΛΥΑ αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ και περιλαμβάνει τα στοιχεία του προγενέστερου ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και πρόσθετες λειτουργίες.

Σε περίπτωση που από την αναζήτηση στην Ενημερωτική Πύλη δεν προκύψουν αποτελέσματα και η κατασκευή κεραίας δεν ανήκει στην κατηγορία «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

Στη συνέχεια, η ΕΕΤΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της καταγγελίας. (Βλ. Ερ. 1 και 12.)

Καταρχήν, διενεργείται αυτοψία και αν επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση παράνομης κατασκευής κεραίας, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική τεχνική έκθεση, η ΕΕΤΤ επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον κάτοχο κατασκευής που:

 • είτε δεν διαθέτει άδεια/πιστοποιητικό πληρότητας,
 • είτε διαθέτει άδεια/πιστοποιητικό πληρότητας που έχει εκδοθεί βάσει ψευδών/ανακριβών/παραποιημένων στοιχείων.
Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του Δημοσίου. Η απόφαση επιβολής ποινής κοινοποιείται στην αρμόδια:
 • Εισαγγελία, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, για να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
 • Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία διατάσσει την κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής κεραίας. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να διατάξει και αυτεπάγγελτα την κατεδάφιση παράνομων κεραιών ή κεραιών που δεν λειτουργούν.

Εάν είναι σε ισχύ δικαστική απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή για αναστολή της άδειας λειτουργίας, η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας δεν πρέπει να λειτουργεί. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και εάν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, καλεί τις εταιρίες σε ακρόαση.

Η πλειονότητα των κατασκευών κεραιών ανήκει στην κατηγορία «Β» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά έργα με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (N.4014/2011). Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρίες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο (κομβικοί σταθμοί, σταθμοί εντός περιοχών του δικτύου «Natura 2000») απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υπάρχουν 3 κατηγορίες έργων (Α1, Α2 και Β), ανάλογα με τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον. Ο αρμόδιος φορέας και ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει το έργο.

Στην κατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην κατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τα έργα κατηγορίας Α1 και Α2 απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον κάτοχο του έργου και η έγκρισή της από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντίστοιχα. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Tα έργα κατηγορίας Β υπάγονται αυτοδικαίως σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, κατόπιν σχετικής δήλωσης του φορέα του έργου στην αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Tα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 για τα «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4070/2012.

Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών υποβάλλουν μελέτη για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιοσυστημάτων τους στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ΕΕΑΕ εξετάζει τη μελέτη και χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα τα θεσπισμένα από τη νομοθεσία όρια είναι χαμηλότερα κατά 30% από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC).

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Κοινοτική Σύσταση.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ειδικότερα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 2, άρθρο 30, Ν.4070/2012), έχει την υποχρέωση να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια:

 • Αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως.
 • Κατόπιν αίτησης της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Σημειώνεται, ότι για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ. 18, άρθρο 30, Ν.4070/2012).

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC).

Επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΚΥΑ 53571/3839/2000, Ν.4070/2012).

Η μελέτη ραδιοεκπομπών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση από άλλους σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.