Οδηγίες

Επιλέξτε ανάλογα με το είδος αναζήτησης που σας ενδιαφέρει.

Για να ενημερωθείτε για τις κατασκευές κεραιών σε ένα Δήμο, εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο το όνομα του Δήμου που σας ενδιαφέρει και πατήστε «Αναζήτηση».

Για να αναζητήσετε πληροφορίες για συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, εισάγετε τη διεύθυνση και τον Δήμο στην οποία είναι εγκατεστημένη και πατήστε «Αναζήτηση». Ο κωδικός αριθμός θέσης δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση με μέρος της διεύθυνσης, π.χ. «Κυκλαδ» αντί για «Κυκλάδων» ή χωρίς να εισάγετε τον Δήμο.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε τον κωδικό αριθμό που ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη θέση της κατασκευής, συμπληρώστε μόνο το αντίστοιχο πεδίο και πατήστε «Αναζήτηση».

Εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός» και εισάγετε τα νέα στοιχεία.

Οι σχετικές πληροφορίες προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα και παρέχεται επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής.

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν προκύψουν αποτελέσματα, διερευνήστε στην ενότητα «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», εάν η συγκεκριμένη κατασκευή εξαιρείται αδειοδότησης.

Σημείωση:
Σε ορισμένες περιπτώσεις για την ίδια κατασκευή κεραίας εμφανίζονται δύο εγγραφές στον συγκεντρωτικό πίνακα. Η μία από αυτές αντιστοιχεί στην άδεια που έχει χορηγηθεί και η άλλη σε αίτηση τροποποίησης της άδειας, που υπάγεται στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 (προσωρινή νόμιμη λειτουργία της τροποποιημένης κατασκευής κεραίας). (Περισσότερες πληροφορίες)

Εισάγετε την ακριβή διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη η κατασκευή κεραίας. Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα, εισάγετε μόνο είτε την οδό και τον αριθμό είτε τον Δήμο. Στον συγκεντρωτικό πίνακα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται πρώτες οι καταχωρημένες κατασκευές των οποίων η διεύθυνση είναι παρόμοια με εκείνη που έχετε εισάγει.

Σε περίπτωση που κάποια οδός έχει μετονομαστεί, πραγματοποιήστε αναζήτηση με το παλαιό και το νέο όνομα. Επίσης, εάν η κατασκευή βρίσκεται σε διασταύρωση, προτείνεται η αναζήτηση βάσει και των δύο οδών.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές εκτός αστικού ιστού όπου δεν έχουν καθοριστεί ονόματα και αριθμοί οδών, ενδέχεται να μην προκύψει αποτέλεσμα. Προτείνεται να αναζητήσετε την κατασκευή βάσει των πιθανών παραλλαγών του τοπωνυμίου. Εναλλακτικά, καταχωρήστε μόνο τον Δήμο και βάσει της διεύθυνσης αναζητήστε στον συγκεντρωτικό πίνακα τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Παρέχεται η δυνατότητα να αναζητήσετε μια κατασκευή κεραίας βάσει του Δήμου στον οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Σημειώνεται ότι στις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο αναγραφόμενος Δήμος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον που εμφανίζεται στην Ενημερωτική Πύλη.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό των ορίων των Δήμων. Γι’ αυτό το λόγο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι βοηθητική η αναζήτηση σε όμορους Δήμους.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση τον κωδικό αριθμό θέσης της κατασκευής. Σημειώνεται ότι σε κάθε θέση όπου μια εταιρία εγκαθιστά μια κατασκευή κεραίας αποδίδεται ένας μοναδικός επταψήφιος κωδικός αριθμός, καθώς και μια κωδική ονομασία. Σε μία θέση ενδέχεται να είναι τοποθετημένοι περισσότεροι ιστοί. Επίσης, μία κατασκευή κεραίας μπορεί να χρησιμοποιείται από κοινού από δύο ή περισσότερες εταιρίες. Σε αυτή την περίπτωση, η άδεια εκδίδεται στο όνομα της εταιρίας που είναι κάτοχος της κατασκευής. Οι υπόλοιπες εταιρίες θεωρούνται ως φιλοξενούμενες. Σε περίπτωση που περισσότερες από μια εταιρίες επιθυμούν να εγκαταστήσουν ξεχωριστές κατασκευές στο ίδιο ακίνητο, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια για κάθε κατασκευή, με διαφορετικό κωδικό αριθμό και κωδική ονομασία.

Για να αναζητήσετε τις κατασκευές κεραιών σε μια γεωγραφική περιοχή, μπορείτε:

  • Είτε να περιηγηθείτε στον χάρτη και να επιλέξετε τη θέση που σας ενδιαφέρει.
  • Είτε να εισάγετε κατευθείαν τη διεύθυνση στο πεδίο του χάρτη.

Καθορίστε επίσης το εύρος της περιοχής αναζήτησης γύρω από το σημείο στο χάρτη και στη συνέχεια, πατήστε «Αναζήτηση». Εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός» και εισάγετε τα νέα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα και παρέχεται επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής.

Η συγκεκριμένη αναζήτηση προτείνεται στις περιπτώσεις που:

  • Ενδιαφέρεστε για τις κατασκευές που υπάρχουν σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
  • Δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη μια κατασκευή κεραίας.
  • Δεν προκύψουν αποτελέσματα από την αναζήτηση μέσω διεύθυνσης.

Σημείωση:
Σε ορισμένες περιπτώσεις για την ίδια κατασκευή κεραίας εμφανίζονται δύο εγγραφές στον συγκεντρωτικό πίνακα. Η μία από αυτές αντιστοιχεί στην άδεια που έχει χορηγηθεί και η άλλη σε αίτηση τροποποίησης της άδειας που υπάγεται στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 (προσωρινή νόμιμη λειτουργία της τροποποιημένης κατασκευής κεραίας). (Περισσότερες πληροφορίες)

Προκειμένου να αναζητήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο Δήμο ή Περιφερειακή Ενότητα τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΤ άδεια κατασκευής κεραίας ή έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας καθορίστε το χρονικό διάστημα αναζήτησης με χρήση των πεδίων Από και Έως. Επίσης, καθορίστε τον Δήμο ή/και την Περιφερειακή Ενότητα ενδιαφέροντός σας και στη συνέχεια, πατήστε «Αναζήτηση». Εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός» και εισάγετε τα νέα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα και παρέχεται επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής.

Διευκρινίζεται ότι στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται κατασκευές κεραιών για τις οποίες στο επίμαχο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση τροποποίησης / επικαιροποίησης της κατασκευής κεραίας, αλλά η άδεια κατασκευής κεραίας έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Σημείωση:
Σε ορισμένες περιπτώσεις για την ίδια κατασκευή κεραίας εμφανίζονται δύο εγγραφές στον συγκεντρωτικό πίνακα. Η μία από αυτές αντιστοιχεί στην άδεια που έχει χορηγηθεί και η άλλη σε αίτηση τροποποίησης της άδειας που υπάγεται στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 (προσωρινή νόμιμη λειτουργία της τροποποιημένης κατασκευής κεραίας). (Περισσότερες πληροφορίες)