Αποτελέσματα αναζήτησης

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται με τη μορφή συγκεντρωτικού πίνακα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

Κωδικός θέσης: Ο μοναδικός επταψήφιος κωδικός αριθμός που ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη θέση.

Κατηγορία: Το αδειοδοτικό καθεστώς της κατασκευής.

Εταιρία: Η εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας (ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στο έγγραφο της άδειας, π.χ. αν μετά την έκδοση της άδειας έχει πραγματοποιηθεί συγχώνευση εταιριών).

Διεύθυνση: Η διεύθυνση ή η περιγραφή/τοπωνύμιο της θέσης.

Δήμος: Ο Δήμος στον οποίο υπάγεται η θέση βάσει του προγράμματος «Καλλικράτης», με την επιφύλαξη τυχόν ασάφειας ως προς τον προσδιορισμό των ορίων των Δήμων. Για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος που αναγράφεται στην άδεια ενδέχεται να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο στην Ενημερωτική Πύλη.

Πληροφορίες: Σύνδεσμος προς την ηλεκτρονική καρτέλα της κατασκευής «Στοιχεία κατασκευής κεραίας».

Σημείωση:
Σε ορισμένες περιπτώσεις για την ίδια κατασκευή κεραίας εμφανίζονται δύο εγγραφές στο συγκεντρωτικό πίνακα. Η μία από αυτές αντιστοιχεί στην άδεια που έχει χορηγηθεί και η άλλη σε αίτηση τροποποίησης της άδειας που υπάγεται στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 (προσωρινή νόμιμη λειτουργία της τροποποιημένης κατασκευής κεραίας). (Περισσότερες πληροφορίες)

Στην ηλεκτρονική καρτέλα «Στοιχεία κατασκευής κεραίας» εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Η διεύθυνση ή η περιγραφή της θέσης εγκατάστασης, καθώς και ο Δήμος/Περιφέρεια βάσει του προγράμματος «Καλλικράτης». Σημειώνεται ότι για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» ο αναγραφόμενος στην άδεια Δήμος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον που εμφανίζεται στην Ενημερωτική Πύλη. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό των ορίων των Δήμων.
 • Ο μοναδικός επταψήφιος κωδικός αριθμός της θέσης και η κωδική ονομασία της.
 • Η εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας (ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στο έγγραφο της άδειας, π.χ. αν μετά την έκδοση της άδειας έχει πραγματοποιηθεί συγχώνευση εταιριών).
 • Οι συντεταγμένες της θέσης (στο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων WGS-84 σε δεκαδική μορφή). Σημειώνεται ότι:
  • Σε ορισμένες, ιδίως παλαιές, άδειες ενδέχεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ των καταχωρημένων στην Ενημερωτική Πύλη συντεταγμένων και εκείνων που αναφέρονται στην άδεια. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε σε χρήση διαφορετικών συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων, είτε σε σφάλματα μέτρησης.
   (Σημειώνεται ότι έχει γίνει διόρθωση των συντεταγμένων ορισμένων αδειών με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 302/1, 302/2 και 302/3 της 22-12-2003.)
  • Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη η ακριβής διεύθυνση της θέσης (οδός και αριθμός), οι συντεταγμένες έχουν επικουρικό ρόλο.
 • Το αδειοδοτικό καθεστώς της κατασκευής κεραίας: Άδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας, Κατασκευή κεραίας που κατά δήλωση της εταιρίας εμπίπτει στην παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4635/2019, Δήλωση εγκατάστασης ΤΚΚ, ΕΚΚΧΟ, ΣΑΠΜΕ, κεραισυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών, ή κεραιοσυστημάτων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
 • Κατάλογος με τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αδειοδότηση της συγκεκριμένης κατασκευής.
 • Ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με την αδειοδότηση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.