Επικοινωνία

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση στην Ενημερωτική Πύλη δεν προέκυψαν αποτελέσματα για την κατασκευής κεραίας που σας ενδιαφέρει και επίσης, η κατασκευή δεν εξαιρείται αδειοδότησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ συμπληρώνοντας τη «Φόρμα υποβολής καταγγελίας για κατασκευή κεραίας».

Τρόποι αποστολής:

Η ΕΕΤΤ εξετάζει όλες τις επώνυμες καταγγελίες και ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κατασκευή κεραίας δεν διαθέτει άδεια ή δεν έχει δηλωθεί στην ΕΕΤΤ, διενεργείται αυτοψία από κλιμάκιο της ΕΕΤΤ. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.