Αρμόδιοι φορείς ανά τομέα αδειοδότησης

Τομέας ελέγχου Αρμόδιος φορέας Τρόπος ελέγχου
Νόμιμη χρήση ραδιοσυχνοτήτων Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (εξαιρούνται ορισμένες ζώνες συχνοτήτων).
Ασφάλεια αεροπλοΐας Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Χορήγηση σύμφωνης γνώμης.
Τήρηση ορίων έκθεσης σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Η εταιρία υποβάλλει στην ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών από την οποία προκύπτει τήρηση των ορίων στους χώρους πρόσβασης του γενικού πληθυσμού. Η ΕΕΑΕ χορηγεί θετική γνωμάτευση επί της μελέτης.

Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης για σταθμούς με συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ μικρότερη των 164W.
Προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Υπάρχουν 3 κατηγορίες έργων, ανάλογα με τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον.
Ο αρμόδιος φορέας και ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει το έργο.
Έργα κατηγορίας Α1:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-ΥΠΕΝ
Ο κάτοχος υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων.
Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
Έργα κατηγορίας Α2:
Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Έργα κατηγορίας Β
για τα οποία έχουν καθοριστεί οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Ο κάτοχος υποβάλλει δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Τήρηση πολεοδομικών διατάξεων Οικεία Πολεοδομία Χορηγείται έγκριση δομικών κατασκευών (δεν απαιτείται οικοδομική άδεια). Απαιτείται η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του e-Άδειες, με ευθύνη εξουσιοδοτημένου, από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, μηχανικού. Μετά την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμησης.
Εφαρμογή δασικής νομοθεσίας Η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το οικείο δασαρχείο Απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση ενσωματώνεται στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Για τις δημόσιες εκτάσεις, πριν την εγκατάσταση το αρμόδιο δασαρχείο καθορίζει το αντάλλαγμα χρήσης.
Προστασία μνημείων και  αρχαιολογικών χώρων Οικείες εφορίες αρχαιοτήτων Ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης απαιτείται έγκριση. Συνοδεύει την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με ευθύνη του αιτούντα.
Λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές Θα πρέπει να χορηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση με ευθύνη του αιτούντα.