Αδειοδότηση

Οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι οι Ν.2801/2000, Ν.4070/2012 και Ν.4053/2012 (όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.4146/2013, Ν.4249/2014 και Ν.4313/2014).

Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ρυθμίζεται κυρίως με τον Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 174610/01-09-2014.

Στον Πίνακα «Κατηγοριοποίηση κατασκευών κεραιών» παρουσιάζεται μια συνοπτική κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών με βάση τη διαδικασία αδειοδότησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης που ισχύει σήμερα διαμορφώθηκε με τον Ν.4053/2012 και τον Ν.4070/2012. Οι κύριες αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:

 • Θεσπίστηκε μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης (one-stop shop) μέσω του ΣΗΛΥΑ.
 • Χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, πιστοποιητικό πληρότητας που παρέχει το δικαίωμα εγκατάστασης κατασκευής κεραίας μέχρι να εκδοθεί η άδεια. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ εκδίδει το πιστοποιητικό, μετά την παρέλευση τετραμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον:
  • Είναι νόμιμη η χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
  • Έχει χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
  • Δεν έχει εκφραστεί αντίθετη γνώμη από άλλους συναρμόδιους φορείς.
 • Απαιτείται η χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης πριν την έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ. Βάσει του προγενέστερου πλαισίου, η πολεοδομική έγκριση χορηγούταν μετά την άδεια της ΕΕΤΤ.
 • Θεσπίστηκε προσωρινή νόμιμη λειτουργία, μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, για κατασκευές που ήταν εγκατεστημένες στις 7 Μαρτίου 2012, χωρίς τις απαραίτητες άδειες, αλλά πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναφορικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα διαμορφώθηκε με το Ν.4014/2011. Στην πλειονότητα των κατασκευών κεραιών, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο (κομβικοί σταθμοί, σταθμοί εντός περιοχών του δικτύου «Natura 2000») απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκρισή της από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), ανάλογα με το μέγεθος του έργου.

Νομίμως λειτουργούσες είναι οι κατασκευές κεραιών, που ήταν εγκατεστημένες στις 7 Μαρτίου 2012, χωρίς τις απαραίτητες άδειες, αλλά πληρούσαν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ν.4053/2012):

 • Είχε υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας στην ΕΕΤΤ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον αρμόδιο φορέα.
 • Είχε χορηγηθεί, ένα μήνα πριν, θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η προσωρινή νόμιμη λειτουργία ισχύει μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ (με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων).

Η αδειοδότηση των συγκεκριμένων κατασκευών πραγματοποιείται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. Μετά τη χορήγηση της άδειας από την ΕΕΤΤ, η εταιρία πρέπει να λάβει από την Πολεοδομία έγκριση δομικών κατασκευών. Ωστόσο, σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή χαρακτηριστικών εκπομπής προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης που ισχύει σήμερα (Ν.4070/2012). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να μην τροποποιείται ο ιστός και το συνολικό ύψος της κατασκευής και να έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την ΕΕΑΕ.

Πριν τις 7 Μαρτίου 2012, η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών καθοριζόταν από τον Ν.3431/2006. Με τον συγκεκριμένο νόμο είχαν θεσπιστεί αυστηρότερα, σε σχέση με τα προγενέστερα, όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση θεσπίστηκε ως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας από την ΕΕΤΤ.

Σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι η πολεοδομική έγκριση χορηγούταν μετά την έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ.

Πριν τον Ν.3431/2006, η αδειοδότηση ρυθμιζόταν από τον Ν.2801/2000 -ορισμένες διατάξεις του οποίου εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται σε ισχύ- και ακόμη παλαιότερα, από τον Ν.2075/1992.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών από το 2001, οπότε και της μεταβιβάστηκε από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ).

Περισσότερες πληροφορίες

Κατασκευές κεραιών χαμηλής όχλησης

Οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης. Οι συγκεκριμένες κατασκευές εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πολεοδομική έγκριση, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, εξαιρουμένων των ΕΚΚΧΟ που αφορούν κατασκευές κεραιών Wi-Fi (KYA 27217/505/2013).

Περισσότερες πληροφορίες

Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών

Για την εγκατάσταση των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ) ακολουθείται ειδική διαδικασία αδειοδότησης. Ειδικότερα, κατόπιν αίτησης της εταιρίας, εκδίδεται από την ΕΕΤΤ άδεια τύπου που καθορίζει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, ανεξαρτήτως θέσης. Πριν την εγκατάσταση της ΤΚΚ σε συγκεκριμένη θέση απαιτείται η υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ (ΚΥΑ 11926/261/2011, Απόφαση ΕΕΤΤ 629/9/2011).

Περισσότερες πληροφορίες

Κατασκευές κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών

Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τον Ν.4313/2014, αδειοδοτούνται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Ν.3592/2007. Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, οφείλουν εντός 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου (17-12-2014) να δηλώσουν στην ΕΕΤΤ τα κεραιοσυστήματά τους. Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 71 του Ν.4413/2016 και την ΥΑ αριθ. οικ. 23729/489/Φ1/2017 η προαναφερόμενη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών παρατάθηκε μέχρι τις 30-12-2017.

Κατασκευές κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου (Ν.3592/2007), σύμφωνα με τον Ν.4313/2014 και τον Ν. 4427/2016, υποχρεούνται μέχρι τις 30-09-2017 να καταθέσουν στην ΕΕΤΤ φάκελο για να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκαταστήσει για την κάλυψη του δικτύου τους.

Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας ή η υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ και, κατά συνέπεια, δεν είναι καταχωρημένες στο μητρώο της. Συνήθεις κατασκευές αυτής της κατηγορίας είναι:

 • Κεραίες μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό (κεραίες λήψης επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης).
 • ΕΚΚΧΟ κατηγορίας Ε (κατασκευές κεραιών Wi-Fi).
 • Κατασκευές κεραιών ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοερασιτεχνών (υπό προϋποθέσεις).
 • Κατασκευές κεραιών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων, πρεσβειών.

Περισσότερες πληροφορίες