Κατηγοριοποίηση κατασκευών κεραιών

1 Κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση άδειας βάσει του Ν.4635/2019

Η αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ από το 2001 (παλαιότερα τις άδειες χορηγούσε το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών). Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα, μετά τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και πριν την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ενώ μετά την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμησης.

Οι άδειες κατασκευής κεραίας χορηγούνται από την ΕΕΤΤ με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν.4635/2019.

Στον Ν. 4635/2019 υπάρχει μεταβατική διάταξη για την καταγραφή και αδειοδότηση, μέχρι τις 31/12/2022, των κατασκευών κεραιών που είχαν εγκατασταθεί κατά παρέκκλιση άδειας ή χωρίς να διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας με πρόβλεψη καταβολής προστίμου καθώς και παραβόλου για την πραγματοποίηση ελέγχου ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε κάθε κατασκευή κεραίας που υπάγεται στην εν λόγω μεταβατική διάταξη.

2 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει του Ν.4635/2019 και της ΚΥΑ υπ' αριθμ. οικ. 14104 ΕΞ 2022/12-4-2022

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ. Η πλέον διαδεδομένη κατηγορία που προβλέπεται στον Ν. 4635/2019 είναι οι κεραίες μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό (κεραίες λήψης επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης). Στην ΚΥΑ υπ' αριθμ. οικ. 14104 ΕΞ 2022/12-4-2022 περιλαμβάνονται κατασκευές κεραιών πολύ χαμηλής ισχύος (eirp < 1W) και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις κατασκευών κεραιών παροχής υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.

3 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 32661 ΕΞ 2022/26-7-2022

Πρόκειται για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ). Απαιτείται η υποβολή δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών πριν την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας.

4 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. οικ. 14101 ΕΞ 2022/12-4-2022

Πρόκειται για Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας (ΣΑΠΜΕ), που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, των οποίων τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2020. Το αργότερο εντός δύο εβδομάδων μετά την εγκατάστασή τους απαιτείται η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ σχετικής Δήλωσης, εξαιρουμένων των ΣΑΠΜΕ εξαιρετικά μικρής ισχύος (κατηγορίας Ε0).

5 Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών (ΤΚΚ) για τις οποίες προβλέπεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ 57/22-10-2021

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες ακολουθείται ειδική διαδικασία αδειοδότησης: Αρχικά, εκδίδεται από την ΕΕΤΤ άδεια τύπου που καθορίζει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης. Επίσης, πριν την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση, υποβάλλεται δήλωση εγκατάστασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών, εξαιρουμένων ορισμένων ειδικών περιπτώσεων κατασκευών κεραιών παροχής υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.

6 Κατασκευές κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών βάσει του άρθρου 61 του Ν.4313/2014, του άρθρου 71 του Ν.4413/2016, της ΥΑ αριθ. οικ. 23729/489/Φ1/2017 και του άρθρου 39 του Ν.4635/2019.

Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τον Ν.4313/2014, αδειοδοτούνται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Ν.3592/2007. Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί όφειλαν να δηλώσουν τα κεραιοσυστήματά τους στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 30-12-2017. Με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 δόθηκε η δυνατότητα σε κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, εφόσον υποβληθεί η εν λόγω δήλωση και καταβληθεί στην ΕΕΤΤ πρόστιμο ύψους διακοσίων ευρώ μέχρι τις 31-3-2021.

7 Κατασκευές κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής βάσει της παρ.7 του άρθρ. 39 του Ν.4635/2019.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 οι άδειες για τις κατασκευές κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής θα χορηγούνταν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. Οι κάτοχοι των παραπάνω κατασκευών κεραιών υποχρεούνταν έως την 30ή.6.2021 να δηλώσουν στο ΣΗΛΥΑ τα χαρακτηριστικά της κατασκευής κεραίας. Σε αυτή τη διαδικασία μπορούσαν να ενταχθούν και κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4915/2022 για τις κατασκευές κεραιών που υποβλήθηκαν δηλώσεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής, εντός τριάντα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4915/2022, αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας. Οι κατασκευές αυτές νοούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, η οποία συντελείται εντός δεκαοκτώ μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης.

8 Κατασκευές κεραιών σε πάρκα κεραιών βάσει του Ν.4635/2019.

Η χωροθέτηση των πάρκων κεραιών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η οργάνωση και λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.4635/2019.