Κατηγοριοποίηση κατασκευών κεραιών

1 Κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση άδειας βάσει του Ν.2801/2000

Η αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ από το 2001 (παλαιότερα τις άδειες χορηγούσε το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών).

Οι άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4070/2012.

Στον Ν.4053/2012 υπάρχει ειδική πρόβλεψη που αφορά κατασκευές που ήταν εγκατεστημένες στις 07-03-2012 χωρίς τις απαραίτητες άδειες, αλλά πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συγκεκριμένες κατασκευές θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αδειοδοτούνται βάσει του προγενέστερου του Ν.4053/2012 νομοθετικού πλαισίου (εκτός εάν υπάρχει αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία αδειοδότησης του Ν.4070/2012, λόγω αναβάθμισης των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Περισσότερες πληροφορίες

2 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει του Ν.2801/2000

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ.

Περισσότερες πληροφορίες

3 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ 27217/505/2013

Πρόκειται για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ). Απαιτείται η υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ, εξαιρουμένων των ΕΚΚΧΟ κατηγορίας Ε (κεραίες Wi-Fi).

Περισσότερες πληροφορίες

4 Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών (ΤΚΚ) για τις οποίες προβλέπεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ 11926/261/2011

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες ακολουθείται ειδική διαδικασία αδειοδότησης: Αρχικά, εκδίδεται από την ΕΕΤΤ άδεια τύπου που καθορίζει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης. Επίσης, πριν την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση, υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ δήλωση εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

5 Κατασκευές κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών βάσει του άρθρου 61 του Ν.4313/2014, του άρθρου 71 του Ν.4413/2016 και της ΥΑ αριθ. οικ. 23729/489/Φ1/2017

Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως αυτοί αναγνωρίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η ΕΡΤ Α.Ε., οφείλουν να δηλώσουν στην ΕΕΤΤ τα κεραιοσυστήματά τους μέχρι τις 30-12-2017.

Η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τον Ν.4313/2014, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν.3592/2007 (η διεξαγωγή του οποίου δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ).

6 Κατασκευές κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής βάσει του άρθρου 62 του Ν.4313/2014 και του άρθρου 78 του Ν. 4427/2016

Σύμφωνα με το Ν.4313/2014 και το Ν. 4427/2016, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου (Ν.3592/2007) υποχρεούνται μέχρι 30-09-2017 να καταθέσουν στην ΕΕΤΤ φάκελο για να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκαταστήσει για την κάλυψη του δικτύου τους

7 Κατασκευές κεραιών σε πάρκα κεραιών βάσει του Ν.4070/2012

Τα πάρκα κεραιών αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Έως σήμερα δεν έχουν χωροθετηθεί τα πάρκα κεραιών και δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς λειτουργίας τους.