Κατηγοριοποίηση κατασκευών κεραιών

1 Κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση άδειας βάσει του Ν.4635/2019

Η αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ από το 2001 (παλαιότερα τις άδειες χορηγούσε το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών). Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα, μετά τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και πριν την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ενώ μετά την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμησης.

Οι άδειες κατασκευής κεραίας χορηγούνται από την ΕΕΤΤ με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν.4635/2019.

Στον Ν. 4635/2019 υπάρχει μεταβατική διάταξη για την καταγραφή και αδειοδότηση εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού ορίου 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του (30-10-2019) των κατασκευών κεραιών που είχαν εγκατασταθεί κατά παρέκκλιση άδειας ή χωρίς να διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας με πρόβλεψη καταβολής προστίμου καθώς και παραβόλου για την πραγματοποίηση ελέγχου ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε κάθε κατασκευή κεραίας που υπάγεται στην εν λόγω μεταβατική διάταξη.

Περισσότερες πληροφορίες

2 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει του Ν.4635/2019

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ.

Περισσότερες πληροφορίες

3 Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ 27217/505/2013

Πρόκειται για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ). Απαιτείται η υποβολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ, εξαιρουμένων των ΕΚΚΧΟ κατηγορίας Ε (κεραίες Wi-Fi).

Σημειώνεται ότι μετά τον Ν.4635/2019 η ΚΥΑ 27217/505/2013 παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4635/2019.

Περισσότερες πληροφορίες

4 Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών (ΤΚΚ) για τις οποίες προβλέπεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ 11926/261/2011

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών για τις οποίες ακολουθείται ειδική διαδικασία αδειοδότησης: Αρχικά, εκδίδεται από την ΕΕΤΤ άδεια τύπου που καθορίζει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης. Επίσης, πριν την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση, υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ δήλωση εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι μετά τον Ν.4635/2019 η ΚΥΑ 11926/261/2011 παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4635/2019.

Περισσότερες πληροφορίες

5 Κατασκευές κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών βάσει του άρθρου 61 του Ν.4313/2014, του άρθρου 71 του Ν.4413/2016, της ΥΑ αριθ. οικ. 23729/489/Φ1/2017 και του άρθρου 39 του Ν.4635/2019.

Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως αυτοί αναγνωρίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η ΕΡΤ Α.Ε., όφειλαν να δηλώσουν στην ΕΕΤΤ τα κεραιοσυστήματά τους μέχρι τις 30-12-2017.

Η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τον Ν.4313/2014, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν.3592/2007 (η διεξαγωγή του οποίου δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4635/2019, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ για κάθε δήλωση. Με το άρθρο 30 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) η προαναφερόμενη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2020.

6 Κατασκευές κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής βάσει τηw παρ.7 του άρθρ. 39 του Ν.4635/2019.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 οι άδειες κατασκευών κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής χορηγούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019 να δηλώσουν στο ΣΗΛΥΑ τις κατασκευές κεραιών τους. Στη διαδικασία μπορεί να ενταχθούν και εγκατεστημένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόμενων στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

7 Κατασκευές κεραιών σε πάρκα κεραιών βάσει του Ν.4635/2019 και του Ν.4070/2012

Η χωροθέτηση των πάρκων κεραιών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η οργάνωση και λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.4635/2019.